Áo giáp của Vua Thụy điển, thế kỷ 15 - Bảo tàng vũ khí Hoàng gia

Bộ giáp thép khảm vàng của Vua Thụy điển Erik XIV, trang trí bằng các tích truyện thần thoại cổ đại . Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng vũ khí Hoàng gia Livrustkammaren.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy