Cổ vật thế kỷ 12 trước công nguyên

Cổ vật bằng đồng thời nhà Thương, thế kỷ 12 trước công nguyên. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Trung quốc trong bộ sưu tập của Viện Nghiên cứu nghệ thuật Minneapolis.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy