Cổ vật thế kỷ 12 trước công nguyên

Cổ vật bằng đồng thời nhà Thương, thế kỷ 12 trước công nguyên. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Trung quốc trong bộ sưu tập của Viện Nghiên cứu nghệ thuật Minneapolis.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.21
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy