Đàn gấu luyện rèn - Beclin 1928

Đài phun nước bằng đá hình đàn gấu. Viz4D diễn họa từ dữ liệu của Vimune.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.21
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy