Đàn gấu luyện rèn - Beclin 1928

Đài phun nước bằng đá hình đàn gấu. Viz4D diễn họa từ dữ liệu của Vimune.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.27
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy