Kala Bhairava - Di sản văn hóa Nepal.

Thần Bhairava - người chiến thắng bệnh tật, kẻ thù và nghèo đói - đang cuồng nộ. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản ở Kathmandu của Dystopia.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy