Kala Bhairava - Di sản văn hóa Nepal.

Thần Bhairava - người chiến thắng bệnh tật, kẻ thù và nghèo đói - đang cuồng nộ. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản ở Kathmandu của Dystopia.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.8
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy