Lọ cổ Inca hình khỉ -Bảo tàng Cabeza de Vaca

Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Cabeza de Vaca, trong chiến lược quảng bá và củng cố bản sắc của Bộ văn hóa Pêru

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy