Lọ gốm Batư thế kỷ 12.

Lọ gốm khắc chìm phủ men lam được chế tác tại Kashan, Iran từ thế kỷ 12. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Batư của Viện nghiên cứu nghệ thuật MInneapolis

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.8
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy