Lọ gốm Batư thế kỷ 12.

Lọ gốm khắc chìm phủ men lam được chế tác tại Kashan, Iran từ thế kỷ 12. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Batư của Viện nghiên cứu nghệ thuật MInneapolis

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.7.3
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy