Quan âm gỗ thế kỷ thứ 10 - Bảo tàng Cleveland.

Tượng Phật bà quan âm bằng gỗ sơn thếp thời Bắc Tống. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy