Trang phục phụ nữ bản địa Mỹ - Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Trang phục lễ hội truyền thống phụ nữ dân tộc da đỏ bản địa. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Katie Wolfe.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy