Trang phục phụ nữ bản địa Mỹ - Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Trang phục lễ hội truyền thống phụ nữ dân tộc da đỏ bản địa. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Katie Wolfe.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.8
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy