Tượng đá ngoài trời ở Beclin thế kỷ 19. (3)

Những di sản này tồn tại đến hôm nay là nhờ ý thức của người Đức: các bức tượng đã được sơ tán trước khi Beclin bị tàn phá trong thế chiến. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản từ VIMUNE.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.17
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy