Cổ vật thế kỷ 11 trước Công nguyên - Bảo tàng Minneapolis

Âu đựng thực phẩm bằng đồng đúc thời cuối triều Thương đầu nhà Chu. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Minneapolis Institute of Art

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy