Đài tưởng niệm chiến công của người Cossack, Ukraina tại Vienna.

Đài kỷ niệm chiến công của người Cossack - Ukraina, đã đẩy lùi quân Ottoman để giải phóng Vienna, năm 1683. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ Noe-3d.at

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.17
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy