Giáp trụ kỵ binh thế kỷ 16 - Bảo tàng Cleveland.

Bộ giáp thép cho cả người và ngựa sản xuất tại Ý, thế kỷ 16. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.25
Support 3ds Max 2019 to 2025, Corona Renderer and V-Ray Renderer.

Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy