Phật Thích ca Thái lan (thế kỷ 15)

Tượng Phật Thích ca đi thuyết pháp chế tác tại Thái lan từ thế kỷ 15. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Đông nam á của Bảo tàng Minneapolis

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy