Du thuyền hơi nước đầu tiên trên thế giới - Bảo tàng Hàng hải Scotland

Carola là du thuyền chạy bằng hơi nước lâu đời nhất, được đóng năm 1898 bởi Scott & Sons of Bowling. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Scottish Maritime Museum.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.26
Support 3ds Max 2019 to 2025, Corona Renderer and V-Ray Renderer.

Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy