"Đức mẹ sầu bi" thời Phục hưng- Bảo tàng Frederic Mares.

Tượng đất nung thế kỷ 15, dùng để cầu nguyện. Viz4D diễn họa từ dữ liệu di sản của Giravolt và Bảo tàng Frederic Mares.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy