Đức Phật Thái lan thế kỷ 17 - Bảo tàng Cinquantenaire.

Đầu tượng Phật Thái lan thuộc bộ sưu tập của bảo tàng Cinquantenaire (Brussels, Belgium). Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản được cung cấp bởi GeoffreyMarchal.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy