Giáp samurai - Bảo tàng Victor Balaguer

Áo giáp bộ binh samurai EN Do-maru, có niên đại vào cuối thế kỷ 19. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Nhật bản của Bảo tàng Victor Balaguer và Giravolt.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.21
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy