Lư hương Tây Hán, 200 năm trước công nguyên - Bảo tàng Smithsonian

Lư hương đồng khảm vàng, ngọc thời Tây Hán- 200 năm trước công nguyên. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của The Smithsonian Institution.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy