Hóa thạch của con Trilobite có sừng- Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna

Loài Trilobite tiến hóa cách đây 521 triệu năm, và tuyệt chủng vào cuối kỷ Permi (252 triệu năm trước). Viz4D diễn họa theo dữ liệu cổ sinh vật học của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Vienna.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.27
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy