Hóa thạch rắn biển 100 triệu năm- Bảo tàng lịch sử tự nhiên Vienna.

Mẫu hóa thạch của Pachyophis woodwardia - một loài rắn biển đã tuyệt chủng. Viz4D diễn họa từ dữ liệu cổ sinh vật học của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Vienna.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy