Lưỡi dao và mũi giáo thời kỳ đồ đá.

Công cụ sinh hoạt và chiến đấu của thời tiền sử. Viz4D diễn họa theo dữ liệu sưu tập từ Bảo tàng Lịch sử Chile + Bộ sưu tập Khảo cổ Bắc Carolina...

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy