Lưỡi dao và mũi giáo thời kỳ đồ đá.

Công cụ sinh hoạt và chiến đấu của thời tiền sử. Viz4D diễn họa theo dữ liệu sưu tập từ Bảo tàng Lịch sử Chile + Bộ sưu tập Khảo cổ Bắc Carolina...

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.17
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy