Tượng Bồ tát 1200 năm tuổi - Bảo tàng Cinquantenaire

Tượng gỗ sơn thếp tại Bồ Đề Đạo Tràng, triều đại nhà Tấn. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của GeoffreyMarchal và Bảo tàng Cinquantenaire

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy