Bát đồng tai voi - Bảo tàng Minneapolis

Bát đồng có tai hình voi và đế vuông đúc thời Tây Chu ( thế kỷ 11 TCN). Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Viện nghệ thuật Minneapolis

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy