Bát đồng tai voi - Bảo tàng Minneapolis

Bát đồng có tai hình voi và đế vuông đúc thời Tây Chu ( thế kỷ 11 TCN). Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Viện nghệ thuật Minneapolis

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.25
Support 3ds Max 2019 to 2025, Corona Renderer and V-Ray Renderer.

Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy