Khiên thép của vua Thụy điển, thế kỷ 15 - Bảo tàng vũ khí Hoàng gia

Khiên bằng thép khảm vàng của vua Thụy điển Erik XIV, chạm cảnh chiến đấu của phụ nữ Amazon . Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng vũ khí Hoàng gia Livrustkammaren.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.27
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy