Tượng Vua Chăm từ Việt nam - Bảo tàng Minneapolis

Bức tượng Vua của người Chămpa được chế tác vào thế kỷ 10 , có xuất xứ từ một đền thờ miền trung Việt nam. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Minneapolis Institute of Art

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.17
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy