Đài thờ Mỹ Sơn - văn hóa Chăm pa

Đây là một đài thờ Chămpa duy nhất được tìm thấy có miêu tả nhiều nhân vật và cảnh sinh hoạt cùng cảnh tượng thiên nhiên, động vật, là căn cứ để nghiên cứu về đời sống tâm linh và đời sống xã hội của Chămpa cổ đại. Đơn vị lưu giữ: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.25
Support 3ds Max 2019 to 2025, Corona Renderer and V-Ray Renderer.

Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy