Shiva 1000 năm tuổi - Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland

Thần Shiva trong điệu múa "Sáng tạo và Hủy diệt", bằng đồng đúc cách đây hơn 1000 năm. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Ấn độ của Cleveland Museum

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy