Shiva 1000 năm tuổi - Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland

Thần Shiva trong điệu múa "Sáng tạo và Hủy diệt", bằng đồng đúc cách đây hơn 1000 năm. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Ấn độ của Cleveland Museum

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.17
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy