Tượng cổ Campuchia - Bảo tàng Guimet, Paris.

Tượng Harihara tạc bằng đá sa thạch cách đây 1400 năm ở Campuchia. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng nghệ thuật Cleveland.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.9.21
Support 3ds Max 2019 to 2024, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Install guide:
Drag and drop the downloaded file into 3ds Max viewport
How to install Viz4D Plugin for 3ds Max
Terms of service
Privacy Policy