Tượng đài ghi công những người Cossack, Ukraine đã giải phóng Vienna.

Đài tưởng niệm chiến công của người Cossack - Ukraina, đã đánh thắng quân Ottoman vào năm 1683 để giải phóng Vienna. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ Noe-3d.at

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.18
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy