Tượng đài Johann Strauss - Vienna 1921.

Tượng đài nhà soạn nhạc Johann Strauss bằng đồng mạ vàng trong Công viên Thành phố Vienna. Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ noe-3d.at

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy