Bát đồng Arập - Bảo tàng Wawel Royal Castle

Bát lớn được chế tác bằng cách gò, chạm đồng và mạ bạc của người Batư. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Bảo tàng Wawel Royal Castle.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy