Lọ báo đốm Costa Rica - 800 năm tuổi

Lọ trang trí hình báo đốm và các vì sao do người Costa Rica chế tác. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản Châu Mỹ của Viện nghiên cứu nghệ thuật Minneapolis.

Related projects


Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.12
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy