Tượng Bồ tát gỗ thếp vàng thế kỷ 11 - Bảo tàng Minneapolis

Tượng Phật quan âm bồ tát sơn son thếp vàng trên nền gỗ từ 900 năm trước. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Minneapolis Institute of Art.

Related projects

Explore more scenes in Gallery

Download Viz4D Plugin for 3ds Max:
Download Viz4D Plugin 0.8.27
* To install, Drag and drop the downloaded .mzp file into 3ds Max viewport
Support 3ds Max from 2019 to 2023, Corona Renderer and V-Ray Renderer.
Terms of service
Privacy Policy